Curs de Monitor/a de Lleure

curs de monitor de lleure

Curs de monitors d’activitats d’educació en el lleure

 • Títol: Diploma i Carnet de monitor/a d'Activitats de Lleure Infantil i Juvenil

 • Modalitat Semipresencial

 • Durada: 310h

El Curs de Monitor/a de Lleure prepara els alumnes per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, capacitant-los per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats mitjançant tècniques i recursos d’animació grupal, amb una incidència explícita en l’educació en valors i amb atenció a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

Els alumnes que superin el curs, obtindran la següent titulació oficial expedida per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, i reconeguda a nivell estatal:

 • Diploma i Carnet de monitor/a d’Activitats de Lleure Infantil i Juvenil

Aquest curs està organitzat i impartit per Dinàmics, Escola de Lleure reconeguda i autoritzada per la Direcció General de Joventut i el Servei Català d’Ocupació.

Després de l’etapa lectiva, els alumnes tindran l’oportunitat de realitzar pràctiques en múltiples entitats de lleure i menjadors escolars.

Informació important: cal ser major de 18 anys el primer dia de curs.

 

El curs es realitzarà del 22 de desembre de 2018 al 13 de gener de 2019.

 • Calendari:
  • Desembre de 2018: dies 22, 23, 24*, 27, 28, 29, 30, 31*
  • Gener de 2019: dies 2, 3, 4 i 5*, 12 i 13 de gener de 2019
 • Horari: de 10 a 14h i de 15 a 19h

* Els dies 24/12 i 5/1, l’horari és de 10 a 14h

Aquest curs s’adreça a persones interessades en realitzar tasques i funcions relacionades amb el monitoratge d’infants i joves, mitjançant la seva participació, ja sigui de forma voluntària o remunerada, en projectes en l’àmbit de l’educació en el lleure.

 • No es requereix formació prèvia, però cal tenir al menys 18 anys a l’inici de les classes.

Continuïtat formativa

Les persones titulades amb el Diploma i Carnet oficial de Monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, poden treballar de monitor/a de lleure acreditat en els següents àmbits:

 • Escolar: monitor de menjador, de pati, d’activitats extraescolars, d’acollida, de transport escolar, etc
 • Educació en el lleure: monitor d’activitats de temps lliure infantil i juvenil (colònies, casals, campaments …), monitor de ludoteca, tallerista o de monitor especialitzat
 • Oci en general: monitor/a de fires i de parcs, d’animació turística o educació especialitzada

Si se supera el Curs de Monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil, poden accedir també al Curs de Director d’Activitats de Lleure Infantil i Juvenil.

El curs té una durada total de 310 hores i s’estructura en dues etapes:

 • Etapa lectiva (150 h)

 • Formació presencial (100 h)
 • Formació virtual (25h): activitats a distància durant la formació presencial
 • Elaboració una memòria (25 h)

 • Etapa pràctica (160h)

 • Realització de pràctiques formatives en un projecte en l’àmbit de l’educació en el lleure infantil i juvenil
  • L’alumne/a ha d’elaborar una memòria de pràctiques que inclogui les fases de preparació, realització i avaluació de l’activitat que ha dut a terme, i lliurar-la a l’escola d’educadors en el lleure infantil i juvenil on hagi cursat la formació. Els i les alumnes poden realitzar les pràctiques en alguna de les múltiples entitats de lleure i menjadors escolar amb qui Dinàmics té acord de col·laboració, o bé en l’entitat de la vostra elecció.

 


Programa del Curs de Monitor/a de Lleure

Els continguts del curs venen determinats pels mòduls formatius que s’inclouen en el currículum del Certificat de Professionalitat “Dinamització d’Activitats de Lleure”.

 

Activitats d’educació en el temps lliure infantil i juvenil (60 hores)

  • Fonaments de l’educació en el lleure infantil i juvenil
  • Processos educatius i socialitzadors en la infància i la joventut
  • Elaboració de projectes en les activitats d’intervenció en el lleure infantil i juvenil
  • Elaboració de la proposta d’activitats de lleure infantil i juvenil
  • Mètodes d’avaluació d’activitats de lleure
  • Estratègies i mètodes d’educació per a la salut

Processos grupals i educatius en el temps lliure infantil i juvenil (30 hores)

  • Desenvolupament psicosocial infantil i juvenil en les propostes d’activitats de lleure
  • Tècniques d’intervenció educativa en funció de la diversitat individual i grupal
  • Tècniques grupals en el desenvolupament d’activitats de lleure infantil i juvenil

Tècniques i recursos d’animació en activitats de temps lliure (60 hores)

  • Valoració dels centres d’interès o eixos d’animació en l’aplicació de les tècniques i els recursos d’animació
  • Tècniques d’animació, expressió i creativitat
  • Tècniques pedagògiques del joc
  • Tècniques d’educació ambiental
  • Avaluació i prevenció de riscos en activitats mediambientals: seguretat i salubritat

Mòdul de pràctiques professionals no laborals (160 hores)

   • Col·laboració en l’organització d’activitats de lleure infantil i juvenil
   • Suport en la posada en marxa i avaluació de les activitats de lleure infantil i juvenil
   • Aplicació de tècniques de dinamització de grups en els contextos de lleure infantil i juvenil
   • Aplicació de tècniques d’animació, expressió, creativitat i joc
   • Desenvolupament d’acampades, excursionisme i les activitats en el medi natural
   • Control de la salubritat, seguretat i riscos en el desenvolupament del pla d’activitats
   • Integració en l’equip de monitors i el projecte d’activitats
   • Integració i comunicació en el centre de treball

Obtenció del títol

Obtindran el carnet i diploma de monitor/a d’activitats en el lleure infantil i juvenil, els alumnes que compleixin
els següents requisits:

 • Qualificació d’apte en l’etapa lectiva del curs, que inclou la formació presencial, virtual i la memòria.
 • Qualificació d’apte en l’etapa pràctica del curs.
 • Assistència mínima al 85% de les hores presencials de cada mòdul (les absències s’han de justificar).

Documents Adjunts

El que diuen els nostres alumnes

Ser monitor en el lleure, bé com a voluntari o bé com a professional, és una de les millors experiències que podem viure. Estar en contacte amb els infants és una injecció d’energia, però també una responsabilitat, que tothom hauria de poder gaudir. En aquest vídeo, hi trobareu experiències de persones que han format (o que encara hi formen) part d’aquesta gran família i que esperem us serveixin d’inspiració o exemple.

Convocatòries obertes

GM Salvament i Socorrisme

Programa d'Ensenyaments Esportius

Mollet del Vallès (escola Sant Gervasi)

 

calendari8 oct – 21 des 2018 (matins)

 

curs subvencionatCurs subvencionat

 

preu del cursPreus a consultar

Petició d’informació

 
[recaptcha class:recaptcha-contacte]